94889241 post@lupeorg.no

Tronheim kommune har varslet budsjettkutt og alvorlige nedskjæringer for resten av 2023 og 2024. Berørte brukerer og pårørende har fått tilsendt varsel om hvilke konsekvenser kuttene vil få.

LUPE har reagert på dette og skrevet bekymringsmelding til Statsforvalteren.

Kommunen plikter å gi forsvarlige tjenestetilbud basert på individuell vurdering av den enkeltes behov. Det skal finnes enkeltvedtak for de helse- og omsorgstjenestene som gis den enkelte.

Ved større endringer i tjenestetilbudet, skal det fattes et omgjøringsvedtak. Mindre endringer skal varsles i god tid og kommunen skal legge stor vekt på hva brukeren mener om de endringene som skal gjennomføres. 

Kommunene plikter å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis brukerne/pårørende mener at varslede endringer ikke lenger gir den nødvendige hjelpen, så kan en klage til Statsforvalteren. En kan også klage om en mener at brukerne/pårørende ikke har fått ivaretatt sin rett til brukermedvirkning i prosessen.

LUPE har aktive likepersoner som kan yte rettleiing ved klage. Ved behov kan leder i LUPE Trøndelag kontaktes for blant annet å få tilsendt klageskjema.

 

Leder LUPE Trøndelag:

Magne E. Skjetne

Tlf: 992 44 720

E-post: post.trondelag@lupeorg.no