94889241 post@lupeorg.no

Vedtekter for landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er: Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE).

Den er dannet av foreldre, pårørende og andre interesserte.

§ 2. Formål

LUPE er en landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon som skal:
a) Arbeide for at utviklingshemmede blir akseptert som likeverdige medmennesker.
b) Arbeide for at utviklingshemmede skal få reelle valgmuligheter til varierte bo-, utdannings-, arbeids- og
fritidstilbud.
c) Arbeide for at utviklingshemmede skal få en lovfestet rett til aktivitets- eller arbeidstilbud.
d) Gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, og veiledning til å få
oppfylt disse.
e) Samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og
levestandard for utviklingshemmede.
f) Spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår.

§ 3. Medlemskap

a) Alle enkeltpersoner som er enige i organisasjonens formål, kan bli medlemmer.
b) Medlemmer plikter å betale den kontingent som landsmøtet bestemmer. De som ikke har betalt kontingent
det siste året, taper medlemskapet.
c) Sentralstyret får fullmakt til å kunne redusere kontingenten ved vervekampanjer på slutten av året.

§ 4. Organisasjon

LUPE vil geografisk sett ha medlemmer spredt utover landet. Dette nødvendiggjør at kontakten også må opprettholdes pr. post og telekommunikasjon.

Oppbyggingen er slik:
a) Landsmøte
b) Sentralstyret
c) Arbeidsutvalg
d) Ledermøte
e) Fylkeslag
f) Lokallag

§ 5. Landsmøte

1. Landsmøtet er LUPE sin høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 1.juli.
Representasjon på landsmøtet gis slik:
a) Hvert fylkeslag 1 representant uansett antall medlemmer
b) 1 representant i tillegg for hvert påbegynte 100 medlemmer
c) Sentralstyret inkludert vararepresentanter
d) Fylkeskontakter

2. Sentralstyret innkaller skriftlig til landsmøte med minst en -1- måneds varsel. Med innkallingen skal følge
dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, budsjett for to år og innsendte forslag. Valgkomitéens forslag
til kandidater skal sendes sentralstyret minst 6 uker før landsmøtet. Alle medlemmer over 15 år er valgbare.
Sentralstyret fremmer forslag på valgkomité. Delegater til landsmøtet velges på fylkeslagets, årsmøte. Ved
ekstraordinært landsmøte deltar de sist valgte delegater fra fylkene.
3. Medlemmer av brukerråd for utviklingshemmede har møte-, forslag- og stemmerett på landsmøtet.

4. På landsmøtet kan det bare behandles saker som står oppført på sakslisten. Vedtak, unntatt vedtekts-
endringer, treffes med vanlig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

5. Landsmøtet skal behandle:
Lederen leder landsmøtet til møteleder er valgt.
a) Konstituering:
-opptak av navnefortegnelse
-valg av møteleder
-valg av to delegater som referenter
-valg av to delegater til tellekorps
-valg av to delegater til å undertegne protokollen
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Årsberetning
d) Revidert regnskap. Revisors rapport
e) Kontingent for to neste kalenderår
f) Innkomne forslag
g) Budsjett for to neste kalenderår
h) Valg:
-styre i samsvar med § 8
-revisor
-3 medlemmer og et varamedlem til valgkomité
Valg skal skje skriftlig dersom en delegat krever det.

§ 6. Ekstraordinært landsmøte

Sentralstyret skal innkalle skriftlig til ekstraordinært landsmøte med minst to -2- ukers varsel etter skriftlig
krav fra:
-flertall i styret
-minst 1/2 av aktive fylkeslag.
Ekstraordinært landsmøte skal være avholdt innen to måneder etter at skriftlig krav er framsatt. Kun saker
nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 7. Ledermøte

Det året det ikke er landsmøte, innkalles det til ledermøte. Til ledermøtet innkalles sentralstyret med
varamedlemmer, fylkesledere, fylkeskontakter, lokallagsledere og redaktør. Dersom fylkes-/lokallagsleder
eller fylkeskontakt er sentralstyremedlem / sentralstyrevaramedlem, innkalles henholdsvis nestleder/annet
styremedlem og fylkeskontakts vararepresentant.

§ 8. Styre

1. Styret på både nasjonalt-, fylkes- og lokalt nivå skal bestå av minimum 60% utviklingshemmede og/eller
pårørende medlemmer, slik at våre brukergrupper er best mulig representert. De resterende 40% kan bestå
av andre medlemmer.
2. Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og 3
vararepresentanter. Alle valg gjelder for 4 år. Ved ett landsmøte velges leder, sekretær, et styremedlem og
en vararepresentant. Ved neste landsmøte velges nestleder, kasserer og to vararepresentanter.
3. Styret kan oppnevne spesielle utvalg for særoppdrag og / eller representanter til samarbeidsledd med andre
organisasjoner, og utarbeide retningslinjer for utvalgenes / representantenes arbeidsområder.
4. Styret innkaller til møte når lederen eller minst 2 medlemmer forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Leder eller nestleder må alltid være til
stede.
5. Ved avstemninger i styret er lederens eller nestlederens stemme avgjørende når det er stemmelikhet.
6. Ved frafall av tillitsvalgte i styret under valgperioden, gis styret fullmakt til å konstituere nye tillitsvalgte
for resten av perioden.
7. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i LUPE.

§ 9. Styrets arbeidsoppgver

1. Styret har det overordnede ansvar for arbeidet i LUPE mellom landsmøtene etter de retningslinjer som
finnes i vedtekter og etter de vedtak som blir gjort på landsmøtet.
2. Styret skal:
a) Utarbeide arbeidsplaner for organisasjonen
b) Oppnevne utvalg/representanter for særoppdrag

c) Bistå fylkeslagene i arbeidet
d) Bidra aktivt i en toveis kommunikasjon med offentlige myndigheter på sentralt og lokalt hold
e) Samarbeide aktivt med andre organisasjoner for å få gjennomført LUPEs formålsparagraf

§ 10. Arbeidsutvalg

1. Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og sekretær. AU er ansvarlig for driften av organisasjonen
mellom landsstyremøtene.
2. Innenfor fullmakter fra styret kan AU sende ut resolusjoner, uttalelser og pressemeldinger.
3. AU kan innkalle representanter for utvalg som har behandlet og forberedt saker og invitere samarbeidsledd
til møter for å belyse og begrunne viktige saker.

§ 11. Økonomi

LUPEs økonomi bygger på medlemskontingent, offentlige tilskudd og bidrag/gaver fra organisasjoner,
legater, privatpersoner og andre som støtter LUPE.
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet, og kreves inn av LUPE sentralt. Styret skal sørge for at det
blir ført et tilstrekkelig og ordentlig regnskap. Regnskapet følger kalenderåret.
Alle fylkeslag med valgt og fungerende styre tildeles et grunnbeløp. Halve kontingenten tilbakeføres
fylkeslagene.
Forutsetning for tildeling er at regnskap, oversikt over valgt styre og årsmelding må være sendt LUPE
innen 1.april hvert år. Ev. dispensasjon fra denne regelen kan gis av sentralstyret.

§ 12. Opphør/nedlegging av organisasjonen

Dersom LUPE blir lagt ned, skal det skje etter at landsmøtet har fattet vedtak om det med minst 3⁄4 av
delegatenes stemmer.
Ved en nedlegging/oppløsing skal alle midler låses i inntil 2 år, med tanke på eventuell oppstart av ny
organisasjon. Når 2 år har gått og ingen ny organisasjon er dannet, skal det tidligere styret samles for å
vedta hvordan midlene skal brukes til tiltak for utviklingshemmede i hele landet.

§ 13. Utestengelse fra aktiviteter, suspensjon og ekskludering av medlemmer

Ved varsling om seksuelle eller andre overgrep overfor medlemmer, kan den det blir varslet mot,
utestenges fra LUPE sine aktiviteter frem til endelig avgjørelse foreligger.
Dersom varslingsutvalget mottar varsel om mulig seksuelle eller andre overgrep begått av tillitsvalgte, skal
vedkommende suspenderes fra sine verv frem til et endelig etterforskningsresultat, fra politiet, foreligger.
Skulle det vise seg at beskyldningene ikke har noe hold eller at ikke noe straffbart har foregått, vil denne
utestengelsen/suspensjonen bli opphevet.
Ved rettskraftig dom i forhold til seksuelle og andre overgrep overfor et medlem, vil domfelte bli
ekskludert fra sitt medlemskap og miste all rett til å delta på LUPE sine arrangementer.

Vedtatt på Landsmøte 29.08.2021

Vedtekter for Fylkeslag

§ 1. Fylkeslagets navn

§ 1. Fylkeslagets navn er: LUPE xxxxxxxxxxxx (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende)

§ 2. Opprettelsen av fylkeslag

§ 2. Opprettelsen av fylkeslag skal godkjennes av sentralstyret før utbetaling av oppstartstøtte.

§ 3. Fylkeslaget driver

§ 3. Fylkeslaget driver LUPE sitt arbeid i fylkene og ledes av et styre bestående av inntil 5 medlemmer og
2 varamedlemmer.

§ 4. Styret

§ 4. Styret består av minimum leder, sekretær og kasserer/økonomikontakt.
Alle valg gjelder for 2 år, slik at halve styret velges hvert år.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i LUPE.

§ 5. Fylkeslagets arbeid

§ 5. Fylkeslagets arbeid skal drives i tråd med gjeldende vedtekter og LUPE sin formålsparagraf (§2).

§ 6. Fylkesstyrets arbeidsoppgaver:

1. Fylkesstyret har ansvaret for arbeidet i Fylkeslaget mellom årsmøtene, etter vedtektene og
retningslinjer gitt av årsmøtet.
2. Fylkesstyret skal:
– Drive aktiviteter og opplysningsarbeid
– Drive likepersonsarbeid i fylket og støtte lokallagene i deres lokale likepersonsarbeid når det
gjelder økonomiske og faglige forhold
– Fylkeslaget har rapporteringsplikt til sentralstyret
– Bidra aktivt til kommunikasjon med fylkeskommunale og kommunale myndigheter
– Bistå lokallagene i Fylkeslagets område
– Samarbeide med andre organisasjoner på fylkesplan

§7. Fylkeslagets øverste organ

Fylkeslagets øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av mars.
Fylkesstyret kaller inn fylkets medlemmer til årsmøte med 3 ukers varsel. Innkallingen skal skje
skriftlig. Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Alle medlemmer fra 15 år har stemmerett
og er valgbare.

§8. Fylkeslagets årsmøte

§8. Fylkeslagets årsmøte skal gjennomføres i henhold til disse rammene:
Fylkesårsmøtet skal behandle:
Lederen leder årsmøtet til møteleder er valgt.
a) Konstituering:
-opptak av navnefortegnelse
-valg av møteleder
-valg av referent
-valg av tellekorps
-valg av to 2 medlemmer til å undertegne protokollen
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Årsberetning
d) Revidert regnskap
e) Innkomne forslag
f) Budsjett for neste kalenderår
g) Valg:
-styre i samsvar med § 4
-revisor

-valgkomité
-delegater til landsmøtet inklusiv vara
Valg skal skje skriftlig dersom et medlem krever det.
Kopi av årsmøteprotokoll sendes, senest 14 dager etter avholdt årsmøte, til sentralstyret. Ved
innsending av årsmøteprotokoll skal også protokoller fra lokallag legges ved.

§ 9. Vedtektsendringer

§ 9. Vedtektsendringer skal skje med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, men vedtektsendringene
må ikke være av en slik art at de ikke er i tråd med LUPE sine sentrale vedtekter og må godkjennes
av sentralstyret.

§10. Ved en vedtatt nedlegging

§10. Ved en vedtatt nedlegging av et fylkeslag skal alle midlene overføres til LUPE sentralt. Midlene blir
øremerket til oppstart av nytt fylkeslag i inntil tre år.

Vedtatt på Landsmøtet 29.08.2021

Vedtekter for lokallag

§ 1. Lokallagets navn

§ 1. Lokallagets navn er: LUPE xxxxxxxxxx (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende)

§ 2. Opprettelsen av lokallag

§ 2. Opprettelsen av lokallag skal godkjennes av sentralstyret før utbetaling av startstøtte.

§ 3. Det kan opprettes lokallag

§ 3. Det kan opprettes lokallag der det er formålstjenlig. Lokallaget drives (etter LUPE sine vedtekter for
lokallag) i tråd med gjeldende vedtekter og LUPE sin formålsparagraf (§2). Lokallagene driver
lokalaktivitet for medlemmer. Lokallaget rapporterer sin virksomhet til fylkesleddet.

§ 4. Lokallaget driver

§ 4. Lokallaget driver sitt arbeid i kommunene og ledes av et styre bestående av inntil 5 medlemmer og 2
varamedlemmer.

§ 5. Styret

§ 5. Styret må ha en leder, sekretær og kasserer/økonomikontakt. Styret velges for 2 år slik at halve
styret velges hvert år.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i LUPE.

§ 6. Lokallagets øverste organ

§ 6. Lokallagets øverste organ er årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av februar.
Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Alle medlemmer fra 15 år har stemmerett og er
valgbare.

1. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kan enten sendes skriftlig
til medlemmene eller ved annonse i lokalavisene.
2. Lokallagsstyret fremmer forslag på valgkomité.
3. Gjennomføring av årsmøtet skal være i henhold til følgende rammer:
Lokallagsårsmøtet skal behandle:
Lederen leder årsmøtet til møteleder er valgt.
a) Konstituering:
-opptak av navnefortegnelse
-valg av møteleder
-valg av referent
-valg av tellekorps
-valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Årsberetning
d) Revidert regnskap
e) Innkomne forslag
f) Budsjett for neste kalenderår
g) Valg:
-styre i samsvar med §5
-revisor
-valgkomité
Valg skal skje skriftlig dersom et medlem krever det.
Kopi av årsmøteprotokoll sendes, senest 14 dager etter avholdt årsmøte, til fylkeslagetsentralstyret.

Vedtektsendringer skal skje med 2/3 flertall av medlemmene, men vedtektsendringene må ikke være
av en slik art at de ikke er i tråd med LUPE sine sentrale vedtekter og må godkjennes av
sentralstyret.

§ 7. Hvis et lokallag blir vedtatt nedlagt,

§ 7. Hvis et lokallag blir vedtatt nedlagt, skal dette lagets midler overføres til det aktuelle fylkeslag.

Vedtatt på Landsmøtet 29.08.21