94889241 post@lupeorg.no

«Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner.

Gruppen mennesker med utviklingshemming som helhet har få muligheter til å få innpass på ordinært arbeidsliv, begrensede muligheter for å eie egne hjem, dårligere helse og behov for både å styrke sine egne forutsetninger for å ta gode beslutninger og til å få hjelp i form av beslutningsstøtte (NOU 2016:17).

Det er dermed gode grunner til å prioritere et tidlig og kvalitativt godt faglig skoletilbud, for å sikre et så godt fundament som mulig, for å motvirke de nevnte uheldige faktorene. Et naturlig startpunkt er at skolen tar et ekstraordinært ansvar, nettopp for å motvirke at barn med utviklingshemming får et unødvendig dårlig utgangspunkt sammenlignet med den øvrige befolkningen. Imidlertid er det indikatorer som tyder på at skolen ikke er rustet for å ta på seg dette ekstraordinære ansvaret.»

Les hele artikkelen på Vernepleier.no